Pro autory

Citační norma Divadelní revue (PDF)
Pokyny k úpravě rukopisu

Podmínky přijímání příspěvků a uveřejňování rukopisů
Redakce přijímá rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině a polštině v elektronických formátech (doc a odt) na e-mailové adrese divadelni.revue/at/divadlo.cz. Přijímáme studie, analýzy, edice dokumentů, eseje, recenze odborných publikacích, zprávy z oborového dění, rozhovory. Zadání textu doporučujeme konzultovat s redakcí. Rukopis musí obsahovat jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa) a krátkou biografickou poznámku o autorovi textu. U textů studií musí být přiloženo resumé v rozsahu maximálně 0,5 ns v češtině, případně s anglickou variantou názvu. Používejte poznámky pod čarou. Průměrný rozsah příspěvku: studie/analýza 35 ns, recenze 8 ns (včetně poznámek). Normostrana je 1800 znaků včetně mezer. Pokud jsou součástí příspěvku fotografie, ilustrace či jiný dokument podléhající autorskému zákonu, zajistí autor svolení k publikaci těchto materiálů. Pokud byl odevzdaný text již dříve publikován, zajišťuje autor svolení k jeho otištění v Divadelní revue. Články otištěné v Divadelní revue je možno citovat či přetiskovat v plném rozsahu pouze se svolením autora, redakce a uvedením úplného údaje o publikaci v Divadelní revue.

Studie nabídnuté redakci jsou podrobovány oboustranně anonymnímu recenznímu řízení (double-blind review). Lektoři poskytují komplexní hodnocení, doplněné standardizovanými kategoriemi lektorského posudku, v němž je hodnocen obsahový přínos, metodologická východiska, úroveň formálního a stylistického zpracování a tematická a žánrová vhodnost z hlediska odborného zaměření časopisu. O výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí redakce jsou autoři informováni příslušným redaktorem. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků. Autor má možnost úpravy posoudit při autorské korektuře. Zařazení textu do jednotlivých rubrik je v kompetenci redakce. Otištěné texty, kromě zadaných překladů, nejsou honorovány. Nevyžádané rukopisy a materiály redakce nevrací.

Divadelní revue je zařazena v databázi SCOPUS – Scopus by Elsevier