Pokyny k úpravě rukopisu

 • Nepoužívejte automatické formátování a pokud možno ani odstavcové styly.
 • Neodsazujte první řádek odstavce mezerami ani tabulátorem.
 • Používejte automatické poznámky pod čarou.
 • Indexovou číslici (odkaz na poznámku) v textu umísťujte vždy až za interpunkční znaménko.
 • Seznam literatury netiskneme.
 • Pro zvýraznění v textu použijte kurzivu.
 • Kurzivou vyznačujeme názvy literárních děl, inscenací, konferencí a projektů (nikoliv časopisů).
 • Používejte české uvozovky (tzv. 99 66); uvozovky v uvozovkách 9 6.
 • Závorky v závorkách (text [text] text).
 • Vložené či vypuštěné pasáže v citaci uvádějte v hranatých závorkách.
 • Číslovky rozepisujeme např. šedesátá léta, druhá polovina, čtvrté dějství; ale 20. století.
 • Měsíc v datu uvádějte slovem; např. 14. září 1968.
 • Vlastní jména osob uvádějte při prvním výskytu v plném tvaru. U výčtů možno ve zkrácené podobě.
 • Mezititulky zvýrazněte tučně.
 • Obrazové přílohy zasílejte samostatně ve formátu TIFF (fotografie 300 dpi, pérovky 1200 dpi).
 •